Free Chinese Lessons - Unit 9:


 

   Unit9 这是我们的教室。Zhè shìwŏ men de jiào shì。This is our classroom.  

 

这是我们的教室。
Zhè shì wŏmen de jiàoshì。
This is our class room.

 

这是我的汉语书。我的汉语书很新。
Zhè shì wŏ de han yŭ shū。Wŏ de hànyŭ shū hěn xīn。
This is my Chinese books.My Chinese book is very new.

 

那不是我的词典,那是我同学的词典。
Nà búshì wŏ de cídiăn,nàshì wŏ tóngxué de cídiăn。
That's not my dictionary.That's my classmate's.


[Back]

- Sign up for a free 1-on-1 trial lesson now! -